Regulamin

Regulamin:

Regulamin sklepu internetowego CentrumKulturySlowianskiej.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej; Sklep, Centrum Kultury Słowiańskiej), działającego pod adresem https://centrumkulturyslowianskiej.pl/ prowadzonego przez Centrum Kultury Słowiańskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446633, NIP: 7010366367, REGON: 146508700.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski i Europy.
 3. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Centrum Kultury Słowiańskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446633, NIP: 7010366367, REGON: 146508700.
 3. Nabywca – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 6. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta z Nabywcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Konto – konto Nabywcy w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Nabywcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Nabywcę Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny w Sklepie kurs języka obcego będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

3. Ceny towarów i Płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przelewem w terminie do 3 dni roboczych,
  • natychmiastowa płatność za pośrednictwem e-przelewy.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Nabywca składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Nabywca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa
  Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@cks.edu.pl
  Numer telefonu Sprzedawcy: 793 354 846
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 75 1160 2202 0000 0003 5750 4788
  Bank Millennium S.A. w Warszawie
  Centrum Kultury Słowiańskiej Sp. z o. o.
  ul. Niedźwiedzia 2c
  00-737 Warszawa
 2. Nabywca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym ustępie
 3. Nabywca może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00

5. Zastrzeżenia dotyczące korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Nabywcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Nabywcę na Produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu Zakładanie Konta w Sklepie
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Jest to konieczne ze względu na dokonanie zakupu kursu i rejestrację uczestnika na zajęcia.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz obowiązkowe aby złożyć zamówienie.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Nabywca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  zalogować się do Sklepu – założenie konta jest obowiązkowe
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “DODAJ DO KOSZYKA”
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
  • zaakceptować warunki zamówienia oraz kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór w paczkomacie
 2. Metoda dostawy nie dotyczy kursów językowych.
 3. Nabywca może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz dopuszczalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

8. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Nabywcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych, Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Nabywcę podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Kursów językowych dostawa z racji usługi nie produktu nie jest realizowana.
 7. Dostawa Produktu do Nabywcy jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Nabywcy na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Nabywcę woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca będący Konsumentem może w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Wzór można pobrać ze strony internetowej ZIMNO. Korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, nie wliczają się koszty dostarczenia rzeczy,
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki., w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Konsument może odesłać jedynie nienoszone, nieużywane rzeczy. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rzeczy noszącej znaki użytkowania.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Powyższych przepisów nie stosuje się do Przedsiębiorców, o których mowa w Punkcie 2 podpunkt 4 niniejszego regulaminu.

10. Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że oferta stanowi inaczej.
  • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Nabywcy rzecz wolną od wad.
  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Nabywcy składającego reklamację, oraz żądanie Nabywcy w związku z wadą towaru.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Powyższe zapisy nie znajdują zastosowania do oferty w której Nabywca w momencie zakupu wiedział o wadzie i godził się na nią, w zakresie w jakim Nabywca chciałby reklamować nabyty Produkt ze względu na tę wadę.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Nabywcy zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Nabywcy Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Nabywcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Nabywcy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Nabywcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Nabywcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Nabywcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Zaktualizowano dnia 23. 12.2022

 

Regulamin lekcji online i stacjonarnych

Regulamin dotyczy zasad funkcjonowania kursów językowych, zgodnie z programem nauczania obowiązującym w Centrum Kultury Słowiańskiej w ramach zajęć grupowych na wszystkich poziomach nauczania, w oparciu o materiały dydaktyczne stworzone przez Szkołę. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Szkoły, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem.

 1. Szkoła zapewnia Słuchaczowi umówioną liczbę godzin lekcyjnych w kursie, prowadzonym przez wyznaczonego przez rozpoczęciem zajęć lektora. W przypadku niemożności prowadzenia zajęć przez wyznaczonego lektora, Szkoła wyznaczy do prowadzenia zajęć inną osobę o podobnych kwalifikacjach.
 2. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania w tym do:
  – prowadzenia zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych,
  – systematycznej oceny postępów w nauce Słuchacza i wydania Certyfikatu ukończenia kursu .
  – zapewnieniu Słuchaczowi materiałów dydaktycznych
 3. Słuchacz zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs zgodnie z aktualnym cennikiem. W systemie rat: zaliczka 400 zł, oraz I rata, która wynosi – kwota za kurs pomniejszona o zaliczkę.
 4. Szkoła umożliwia płatność w systemie ratalnym, który wymaga indywidualnych uzgodnień ze szkołą. W przypadku opóźnienia płatności raty, Szkoła zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielonego rabatu.
 5. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Szkoły.
  Wszelkie opłaty przelewem należy wnosić na konto:
  75 1160 2202 0000 0003 5750 4788
  Bank Millenium S.A. w Warszawie
  Centrum Kultury Słowiańskiej Sp. z o. o.
  Aleja Wilanowska 303, 02-665 Warszawa.
  ( W tytule podając nazwisko i rodzaj kursu)
 6. W razie opóźnienia Słuchacza w uiszczaniu opłat, Szkoła będzie naliczała za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości ustawowej, liczone za okres do dnia faktycznej zapłaty.
 7. Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie liczącej od 4 do 8 osób. Obecność większej liczby osób na zajęciach jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników kursu. Jeżeli liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej podanego minimum przed rozpoczęciem nowego semestru, Szkoła ma prawo rozwiązać grupę, proponując Słuchaczowi uczestnictwo w innej grupie o tym samym poziomie, a gdyby było to niemożliwe – zwracając Słuchaczowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty proporcjonalnie do ilości zrealizowanych godzin lekcyjnych.
 8. Słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć w razie zawinionego przez Szkołę lub osób z nią współpracujących niewywiązywania się Szkoły z zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia naruszenia.
 9. W razie rezygnacji Słuchacza z zajęć w trakcie trwania kursu z innych powodów nie przysługuje mu zwrot uiszczonych opłat.
 10. Słuchacz wyraża zgodę na możliwość przeniesienia zajęć do trybu online, gdy sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu. Słuchacz jest świadomy, że takie okoliczności mogą wystąpić i wyraża na nie zgodę.
 11. W razie nieobecności Słuchacza na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie, Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne.
 12. Szkoła jest administratorem danych osobowych Słuchaczy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Słuchacze mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Słuchaczom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szkoła przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o naukę języka obcego, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Szkoły polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Słuchacze wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Słuchaczy , przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: lektorzy, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący ze Szkołą na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Słuchaczy sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Słuchaczom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Szkoła przetwarza dane osobowe:
  – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Słuchacz może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  – na potrzeby marketingu bezpośredniego – Słuchacz może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je.